Ценова листа 

 

Код по КН Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа Цена с ДДС
1. 27079999 Гориво с преобладаващо съдържание на ароматните съставки лв./ тон 1080,00 *(2) 400 1480,00 1776,00
2.
27101966
Котелно гориво със съдържание на сяра превишаващо 0,1%, но непревишаващо 0,5%
лв./ тон 1080,00 *(2) 400 1480,00
1776,00
3. 27101967 Котелно гориво със съдържание на сяра превишаващо 0,5% лв./ тон 1020,00 *(2) 400 1420,00 
1704,00 
4. 27101999
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1%
лв./ тон 1020,00 *(2) 400 1420,00 
1704,00 

 

 

 *Забележки: 
                1. Всички цени са валидни при условия на доставка ;
                2. Акцизна ставка за Котелно гориво за отопление е в размер на 400лв./тон в случай на прилагане на чл.33 от ЗАДС и приложение №14а към чл.80а от ППЗАДС към АДД. 
                2.1. Акцизната ставка за Котелно гориво използвано за цели различни от гориво за отопление е 646 лв./1000 килограма 
                3. Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.