Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Склад за съхранение на отпадни нефтопродукти“.

С новото инвестиционно намерение се предвижда: изграждането на бетонна площадка с обваловъчна стена и необходимите отводнителни канали, като непосредствено до площадката при изхода на отводнителния канал ще се изгради шахта оборудвана със спирателна арматура, чрез която регулирано ще се изпускат дъждовните и евентуално замърсени води, към съществуващ каломаслоуловител. В обваловката ще бъдат монтирани 6 (шест) броя метални резервоари с единичен обем около 50м³ и 1 (един) метален резервоар с обем 390м³, както и необходимата тръбна инфраструктура. Предвидените резервоари от по 50м³ общо 6 на брой са със размери приблизително: диаметър 2500мм и дължина 10000мм. Резервоара с обем от около 390м³ е с размери приблизително: диаметър 6630 мм и височина 11000 мм.  

Общата проектна вместимост ще бъде около 690 м³, а площта която ще е необходима за изграждането на ИП е около 400 м².

На отделна площадка ще се монтират 2 (два) броя помпени агрегата, като към площадката също има обваловка, заустена към каломаслоуловител.

Предвидено е изграждането на навесна конструкция с размери 4500мм на 5300 мм и минимална височина 3500 мм., стени и покрив от LT ламарина,  предназначена за маслоподгревателна инсталация, оборудвана с 2 (два) броя котли, работещи на природен газ (метан). Предвижда се проектирането и изграждането на вътрешно заводски газопровод за метан, предназначен за нуждите на склада за съхранение. Захранването с природен газ не е предмет на настоящето уведомление.  Маслоподгревателната инсталация необходима за поддържането на технологичната температура на отпадните продукти представлява навесна конструкция с площ около 24м² и височина около 3,5м. В нея ще бъдат монтирани два броя котли оборудвани с газова горелка с мощност 400KW, пригодени за работа с високотемпературно масло. Максималната работна температура на котлите ще е около 130ºС. Предвижда се единият котел да бъде работен, а другият резервен. Посредством изградена тръбна инфраструктура за топлопреносно масло до всеки един от резервоарите, ще се осъществява загряването на отпадните нефтопродукти.Предвиден е един комин за двата маслоподгревателя с височина 8000 мм и диаметър 350 мм.

На вход на инсталацията за оползотворяване на нефтопродукти се предвижда и монтиране на сепариращо устройство за отделяне на влагата в отпадъчните нефтопродукти.

Технологичен процес: Отпадните нефтопродукти ще се транспортират до ново-изградения склад посредством специализирани товарни автомобили с ADR. Мека връзка (маркуч) се присъединява към транспортното средство и с помощта на помпен агрегат с дебит около 500л/мин. отпадния нефтопродукт се отвежда в резервоар за съхранение, където същият се поддържа в необходимата технологична температура допринасяща за лесното му придвижване. При преценка на оператора отпадъците от нефтен произход ще се преместват в съществуващите съоръжения към инсталация за обезводняване на отпадни нефтопродукти, където се оползотворяват.

Описание на дейностите, които ще се извършват: На новоизградената площадка – склад за съхранение ще се съхраняват отпадни нефтопродукти до тяхното оползотворяване, което се осъществява на съществуваща площадка в изградената и работеща инсталация за обезводняване на отпадни нефтопродукти в непосредствена близост до местоположението на ИП. Капацитета на инсталацията е около 1т/ч, като се предвижда увеличаване на максималния капацитет на инсталацията и достигане до капацитет от 24т/ денонощие.

Дейностите и кодовете на отпадъците за които дружеството има издадено разрешително са описани в решение № 05-ДО-212-03 от 22.01.2016г. издадено на „АСК-БУЛ” ЕООД.

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Склада предмет на инвестиционното предложение може да се счита като част от разширение на съществуващ обект: „Инсталация за преработка на отпадни нефтопродукти”, за която има издадено разрешително за ползване СТ-12-758/20.10.2006г. издадено от ДНСК, както и становище на РИОСВ – Враца, че същата не подлежи на процедура по ОВОС съгласно писмо с Изх. №1249/25.06.2003г. на Директора на РИОСВ гр. Враца.