В качеството си на лицензиран складодържател "АСК-БУЛ" ЕООД и в изпълнение на задължението си по чл. 65, ал. 11 във връзка с чл. 47, ал. 12 от ЗАДС, информира следното:

Общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за Данъчен склад с ИНДС: BGNCA00180001 - гр. Мездра е 160000кг

- Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните с код по КН 2707 99 99

- Тежки горива с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 0,5 % с код по КН 2710 19 66

- Тежки горива с тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,5 % с код по КН 2710 16 67

- Други смазочни масла и други масла с код по КН 2710 19 99

- Отпадъчни масла с код по КН 2710 99 00