„Изграждане на Участък „Вакуумна дестилация” към съществуваща Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти“.

 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на участък за вакуумна дестилация към съществуваща Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти.

Суровината за участък „Вакуумна дестилация” представлява отпадъчни нефтопродукти с определени характеристики. Суровината постъпва от съществуващите и разрешени в действащото комплексно разрешително КР № 580-Н0/2020 год.  резервоари №11 или №12 по линия, която ще е снабдена с изолация и обогрев с топлоносител – термично масло от съществуващата система за обогрев с термично масло.

На линиите на вход на помпите ще се монтират кошнични филтри, които да задържат по-едрите твърди частици в суровината и да предпазят работните колела на помпите от повреждане. Тези филтри са съоръжени с датчици за измерване пада на налягане през тях, които при достигане на критична стойност известяват със сигнал в операторна зала за необходимост от почистване на дадения филтър, пред помпата включена като работна. На изход на всяка от помпите е монтиран манометър, противовъзвратен клапан, дренажна арматура, позволяваща освобождаване на линията от продукт и промиване на същата.

В помпите постъпващата суровина повишава налягането си и се насочва към регулиращ клапан, част от позиция за контрол на разхода. Целта на последната е да поддържа фиксиран разход на суровина на вход към инсталацията. След това суровината се насочва към междутръбното пространство на топлообменник.

В него суровината се подгрява за сметка на топлината на получената в инсталацията лека фракция. Топлообменникът е снабден с дренажна арматура за освобождаване от продукт при необходимост по двете пространства. Това важи за всички останали топлообменници по тракта.След това суровината постъпва в друг топлообменник, където допълнително се загрява за сметка топлината на постъпващата в тръбното пространство тежка фракция (гудрон). След топлообменника суровината се насочва в конвективната част на апарат за нагряване на суровината за окончателно подгряване и частично изпарение.

Суровината преминава последователно през конвективната и радиантната части на апарата за нагряване на суровината, където се доподгрява и частично изпарява, преди да постъпи по трансферната линия на вход на колона С-1. На изходящата линия е монтирана позиция за измерване и управление температурата на изход. Трансферната линия отвежда подгрятата и частично изпарена суровина на вход в колона С-1, където постъпва в специализирано входно устройство на колоната.

 

Вакуум-колона С-1представлява ректификационна колона, в която се получават два целеви продукта – лека фракция (тежко гориво), тежка фракция (гудрон). Освен това се получава и един допълнителен поток – паро-въздушна смес от върха на колоната, от която се отделя технологичен кондензат, използван за по-нататъшна преработка.

Колоната се състои от две зони с еднакъв диаметър. Всяка зона е съоръжена с пакет от насипен пълнеж – пръстени на Пал 25х25 мм, като височината на всеки пакет пълнеж е подбрана според необходимия брой теоретични степени на разделяне, необходими в дадената зона.

Леката фракция (тежко гориво), отделена от отборната тарелка на колона С-1, постъпва на вход на помпи. След повишаване на налягането леката фракция се отправя към топлообменник, като част от фракцията не преминава на охлаждане, а по отклонение се насочва обратно към колона С-1 и постъпва за остро оросяване. Основното количество лека фракция постъпва в тръбното пространство на топлообменник, където отдава част от топлината си на суровината на вход и след това постъпва в междутръбното пространство на водния хладник, където се охлажда до окончателната си температура и по-голямата част от цялото количество се отправя обратно към колона С-1 за циркулационно оросяване.

Тежката фракция (гудрон), отделена от куба на колоната, постъпва на вход на помпи.  След повишаване на налягането тежката фракция се отправя към топлообменник, където отдава топлината си на постъпваща в междутръбното пространство суровина. Фракцията се насочва към приемен съд-сборник за гудрон. В обвръзката на потока на тежка фракция са предвидени две допълнителни пускови линии:

-          линия, свързваща потока на тежка фракция с потока на вход на апарата за нагряване на суровината. Целта на тази връзка е възможността за рециркулиране на продукт от куба на колона С-1 през апарата за нагряване на суровината при първоначален пуск на колоната;

-          линия, свързваща линията на изход тежка фракция от топлообменника със съществуващите резервоари №11 и №12 с цел връщане на некондиционен продукт по време на пуск на инсталацията.

Паро-въздушната смеснапуска върха на колона С-1 по шлемова линия и се насочва към междутръбното пространство на хладник-кондензатор, където частично кондензира, а сместа от пари, въздух и течност постъпва в сепаратор на върхов продукт. В този сепаратор течната фаза се изчерпва периодично за технологичен кондензат. Технологичният кондензат се насочва към съществуващи приемни съдове за кондензирали води, разрешени в действащото КР 580-Н0/2020. Количеството на отвеждания технологичен кондензат се отчита с разходомер-брояч.

Останалите некондензирали газове и въздух се засмукват от вакуум-помпата. След това паро-въздушната смес се насочва към воден скрубер и оттам, след пречистване, се изпуска в атмосферата.

Капацитетът на Участък „Вакуумна дестилация“ е предвиден да бъде преработването на 2 t/hсуровина (отпадък - отпадъчни нефтопродукти). Максималният годишен капацитет на участъка възлиза на 17 520 t/год.

 

По този начин капацитетът на разрешената в действащото комплексно разрешително Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти ще се промени, както следва:

 

Таблица 1 - Капацитет на Инсталация за преработка на отпадъчни нефтопродукти

 

 

Преди реализацията на ИП (съгласно действащото КР):

Нов Участък „Вакуумна дестилация

След реализацията на ИП

Капацитет, t/h

1

2

3

Капацитет, t/24h

24

48

72

Капацитет, t/год.

8 760

17 520

26 280

 

 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се променя капацитетът (1510 тона отпадъчни нефтопродукти) на разрешената в действащото комплексно разрешително Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона, в обхвата на т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

•        Резервоарен парк №1, включващ следните резервоари – R1 и R2;

•        Резервоарен парк №2, включващ следните резервоари – R11 и R12;

•        Резервоарен парк №3, включващ следните резервоари – R6, R7, R8, R9, R10, R13 и R14.

 

За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата инфраструктура.

Не се предвиждат изкопни работи.

Няма да се използва взрив.