КОТЕЛНИ ГОРИВА

 

Показатели Единици за измерване Норми за марка Методи за изпитване


КГС КГТ
Кинематичен вискозитет при 80 °С mm2/s не повече от 59 не повече от 115 БДС EN ISO 3104
(съответстващ °Е)
не повече от 8 не повече от  15 БДС 1766
Сяра- нискосернисто

% не повече от 1,0 не повече от 1,0 БДС 8428
Вода и утайки % не повече от 1,0 не повече от 1,0 БДС 15862
Пламна температура в


БДС EN ISO 2592
отворен тигел °С
не по-ниска от 90
не по-ниска от 110
СT на СИВ 1496
Температура на замръзване °С

не по-висока от 25

не по-висока от 25

БДС 1751
Плътност при 20 °С g/сm3 - не повече от 1,015

БДС EN ISO 3675

Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8

СT на СИВ 3965
Пепел %

не повече от 0,10

не повече от 0,14 БДС EN ISO 6245
Водоразтворими киселини и основи - oтсъствие oтсъствие БДС 5252